Dla kandydatów

 

Formularz kandydata na rok szkolny

2020 / 2021

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL
Imiona rodziców
Adres zamieszkania
Telefon
e-mail *
Nazwa szkoły (klasa „0”, podstawowa, gimnazjum) na dzień 01.09.2020 r.
Przygotowanie muzyczne
Prosi o przyjęcie na instrument
Czy posiada własny instrument ?
Czy rodzice deklarują chęć
zakupu instrumentu ?
Akceptuję regulamin rekrutacji *

Wszyscy kandydaci proszeni są o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

 

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?